De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart vzw

Nieuwjaarswensen 2011-2012

Door Michel Mandl

22 december 2011

Aangaande de gebeurtenissen en de markante voorvallen van het afgelopen jaar lijkt het mij logisch melding te maken van de zes maand durende deelname van onze Luchtmacht aan de operaties in Libië. De manier waarop onze piloten en het ondersteuningspersoneel zich, vertrekkende van een oefenontplooiing in Griekenland, van hun taak hebben gekweten, is op zijn minst gezegd opzienbarend te noemen, te meer daar ook de opdrachten in Afghanistan werden verder gezet. De buitenlandse waarnemers hebben zich zeker niet vergist en het artikel verschenen in de “Financial Times” waar er sprake is van de “galante Belgen” is zonder discussie de illustratie van een internationale erkenning van de grote capaciteiten waarover onze Luchtmacht beschikt. Good show, heren! Iets gans anders nu…  wie zou zich niet kunnen verheugen in het feit dat het land uiteindelijk toch een regering heeft gekregen die bekwaam wordt geacht om de echte problemen die op onze maatschappij drukken aan te vatten en zo mogelijk op te lossen ?  Een uiterst belangrijke inspanning om de kosten te drukken wordt weer eens gevraagd aan het Departement van Landsverdediging onder andere op gebied van personeelsvermindering, “door slechts een gedeeltelijke vervanging van de uitstroom en dit met het perspectief om in 2015 de getalsterkte terug te brengen naar 30.000 militairen (hetzij nogmaals een vermindering met 5000 eenheden!). Daarenboven komt nog dat tevens belangrijke besparingen moeten worden gerealiseerd op andere posten waaronder de werkingskosten”. Indien bovendien het nagestreefd doel er in bestaat “om de eenheden en het personeel zodanig uit te rusten dat zij op een adequate wijze en in alle veiligheid hun opdrachten kunnen uitvoeren, en om “niches van uitmuntendheid” te definiëren waarin het leger zich zal specialiseren”, dan mag men hopen dat het aantonen van het peil van uitmuntendheid bereikt door onze luchtmachteenheden er zal toe bijdragen de nodige belangrijke beslissingen te nemen voor wat betreft de toekomst van dit Krijgsmachtdeel.Om tenslotte het luik “Luchtmacht” af te sluiten, wens ik de geboorte van de “Belgian Air Force Association” te begroeten.  Niettegenstaande ikzelf niet het gevoel heb dat dit aan de tijdsgeest beantwoordt (zie volgende paragraaf), meen ik toch dat de verantwoordelijken welke dusdanig initiatief hebben genomen verdienen te worden gesteund en ik nodig bij deze de leden VTB uit die deel hebben uitgemaakt van de Luchtmacht, deze vereniging te vervoegen.   Midden september werd ik als “guest of honor” uitgenodigd door de RAF Air Crew Association (ACA) Costa Blanca Branch, te Moraira in Spanje. Gezien dit een vereniging is die dezelfde objectieven nastreeft als de onze, heb ik er aan gehouden om niet met lege handen op deze invitatie in te gaan en werd de Voorzitter van de vereniging, Brian Weslett “erelid” van de Vieilles Tiges benoemd. U kunt mijn verbazing begrijpen wanneer ik vernam dat het organisme dat zetelt in Londen en het geheel van de afdelingen RAF ACA overkoepelt, beslist heeft de deuren te sluiten omdat de jonge generaties er niet de minste belangstelling voor tonen. De plaatselijke afdelingen mogen verder blijven functioneren…. Doch hoelang zal dit nog duren?  Zelfs bij de RAF zijn de jongeren niet meer geïnteresseerd… ! Vandaar mijn bedenking bij de voorgaande paragraaf...  En wat met de Vieilles Tiges zult u vragen? Wel dit gaat goed, zelfs zéér goed.Een goede vijftigtal leden van het varend personeel en sympathisanten hebben ons in de loop van het jaar 2011 vervoegd. Wij houden er gans in het bijzonder aan hen te bedanken en wij hopen vanzelfsprekend dat ze zich bij ons zullen thuis voelen. Wij benaderen de zeshonderd leden en voelen de druk van de verantwoordelijkheden toenemen. In enkele jaren tijd zijn wij van een oude B-747 naar de A380 geëvolueerd… Vandaar een welgemeende dank aan u allen voor de belangstelling die u onze vereniging betoont, vereniging welke in 2012 liefst 75 kaarsen mag uitblazen. In het volgend nummer zal het gedetailleerd programma van de feestelijkheden hieromtrent worden medegedeeld. Onder de nieuwe leden die ons zijn komen te vervoegen zijn er twee die de Beheerraad komen versterken (en verjongen…) : Louis Jeangout, een ex-Sabenien en generaal-majoor vlieger Wilfried “Wif” De Brouwer, voorheen piloot bij de jacht en op transport en die zijn loopbaan heeft beëindigd als onderstafchef bij de Staf van de Luchtmacht. Aan de andere kant heeft Hugo Cloeckaert, één van onze ondervoorzitters, de wens uitgedrukt zich uit de Beheerraad terug te trekken. Onze vriend Wif werd gepolst deze functie waar te nemen. Een welgemeende en oprechte dank aan Hugo voor de mooie jaren die wij samen hebben mogen doorbrengen ten dienste van onze vereniging. Hugo was trouwens de ontwerper van onze eerste website. 

Bij het begin van het nieuwe jaar 2012 durven wij hopen dat u allen, omringd door degenen die u dierbaar zijn, aangename eindejaarsfeesten hebt doorgemaakt.